Öneri ve Talep Formu

İç Denetim Birimi

İç Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

1– İç Denetçilerin Görevleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64. maddesine göre, İç Denetçilerin görevleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı, üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak İç Denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

İç Denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
İç Denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirir.

İç Denetçi, görevinde bağımsızdır ve İç Denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

İç Denetçiler, raporlarını doğrudan Üst Yöneticiye sunar. Bu raporlar Üst Yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verilir. İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir.”


2– İç Denetçilerin Yetkileri

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesinde “İç Denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.” şeklinde düzenlenmiştir.


3– İç Denetçilerin Sorumlulukları

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde “İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.
İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek.
Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek
Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
Belediyelerin Denetimi:
5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde “Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.” denilmektedir.

İletişim E-Posta Adresi

[email protected]