Öneri ve Talep Formu

Kalite Politikası

  1. Kent halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, idari, teknolojik, hukuki ve fiziki alt yapıyı kurmak.
  2. Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak.
  3. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve gelir arttırıcı yatırımlar yapmak.
  4. Çağın değişen koşullarına, rantabl imkanlarla ve pratik olarak, uyum sağlayabilecek ‘ortak akıl’ oluşturabilmek.
  5. Her kentlinin, belediyecilik ve kent yaşamı anlamında bilinçli ve sorumlu olacağı bir ortam oluşturmak.
  6. Şehir halkı ile iyilik dayanışması halinde sosyal değer inşa etmek.

 

Değerlerimiz

Adil, Güler Yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

  • Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
  • Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
  • Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

 

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, “yetki veren”dir ve belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

 

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde, plan ve programları önceden ilan edip kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim faktörlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

 

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami düzeyde yararlanmak vazgeçilmez ilkelerimizdendir.

 

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medenî ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Esenler Belediyesi, Esenler’in gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

 

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak

Belediye yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

 

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyi” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK’ların, meslek odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Esenler’e ve Esenler halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını arttırıcı yaklaşım sergilenmektedir.

 

Dezavantajlı Grupların Desteklenmesine Önem Vermek

İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

 

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Esenler halkının hem bir vatandaş olarak hem de Esenlerli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir.

 

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğini tesis etmesidir. İyi yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını arttırmaktadır. Esenler Belediyesi olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

 

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek

Belediye Kanunu’nun 77. maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent hizmetlerinde gönüllü katılımı teşvik etmek öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

 

Politika ve Önceliklerimiz

Toplumsal iletişim ve katılımcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da önceliklerimiz arasında yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin arttırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.