Kültür Sanat

Çeşitli Yazarlar

Şehir Düşünce Merkezi

Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik

Bu derleme kitap çalışması, 2015 yılı içinde Esenler Şehir Düşünce Merkezinde düzenlenen Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik konulu iki ayrı atölye çalışmasının sunumlarından oluşan bir seçki ile biçimlenmiştir. Bu çalışmanın temelini, sürdürülebilirlik kavramının ve kentsel sürdürülebilirlik konusunun teorik ve somut örnekler üzerinden tartışılması oluşturmaktadır.

Bu anlamda yayınlanan makalelerden Fatma Yalçın ve Aynur Can tarafından düzenlenen “Kentsel Sürdürülebilirlik Kavramının Arka Planı ve Bağlamı” başlıklı makalede, sürdürülebilirlik kavramının çerçevesi ve tarihsel arka planı açıklandıktan sonra kentsel sürdürülebilirlik kavramı aynı doğrultuda ele alınmaktadır. Böylece konuya yönelik teorik ve kavramsal yaklaşım geliştirilerek, sürdürülebilir kent bağlamı sorgulanarak, aidiyet ve katılım ekseninde konu incelenmeye çalışılmaktadır. Ahmet Fidan tarafından hazırlanmış “Kentsel Yaşamda Sürdürebilirliğin İlkeleri” adlı çalışmada, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için kent kimliğinin istikrar ve kurumsallaşma anlamında önemine yer verilmektedir. Kentsel alt ve üstyapı tasarımlarında sürdürülebilirlik için temel kabul edilen parametreler sıralanmaktadır. Bu parametreler: Ekonomik (ucuzluk), emniyetlilik, güvenilirlik, ergonomiklik / estetiklik, eşitçilik / hakçaçılık ve hızlılık olarak açıklanmakta ve farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ahmet Yılmaz tarafından hazırlanmış olan “ Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik” konulu çalışmada da sürdürebilirlik kavramı ele alınmış, bu çerçevede fiziksel biçimlenme ve kentsel dönüşüm Nevşehir örneği üzerinden bir inceleme yapılmıştır. Bir diğer çalışma Irvin Cemil Schick tarafından hazırlanan “Mekânın Cinsiyeti Vardır” konulu makaledir. Makale mekân, yer kavramları tartışılırken mekânın sosyal yapılanmaya etkileri, toplumsal cinsiyetin mekân tarafından yeniden üretilmesi üzerinde durulmaktadır.

Bu sosyal yapılanmanın kentsel mekâna etkileri Meryem Melis Cihan ve Ebru Erdönmez Dinçer tarafından hazırlanan “Kentsel Yaşamda Kamusal Alanlar ve Konut Alanları Arasındaki İlişkinin Sorgulanması” konulu diğer çalışmayla sürdürülebilirlik kavramı, kentsel mekân ve kapalı siteler bağlamında ele alınmış, sosyal ilişkilerin konut ve kamusal alan kurgusu üzerinden gelişimi örneklerle irdelenmiştir. “Kayseri Kültür Yolu ve Kentsel Sit Alanı Tasarımı” başlıklı, sürdürülebilirliğin Kayseri Kültür Yolu öneri ve uygulaması üzerinden anlatıldığı makalede Zekai Görgülü ve Tülin Görgülü kentsel sit alanı, koruma süreci, mevcut doku içerisinde yeni bir kentsel çekim merkezi sürecinin yapılanma serüvenini paylaşmışlardır. Semra Uygur ve Özgür Uygur’un hazırlamış oldukları diğer bir çalışma: İSMEP projesi kapsamında deprem dayanıklılığı olmaması nedeniyle yıkılıp, mekânsal kaliteleri ve öğrenci kapasiteleri arttırılarak yeniden yapılan 44 okul projesi ve bu projenin kentsel sürdürülebilirlik ve kentsel yaşam bağlamında ele alınmasıdır.

Son olarak Hüseyin Emiroğlu’nun “Şehir ve Ağaç İlişkisi Üzerine” başlıklı makalesinde, şehir ve doğal yapı öğeleri olarak ağaçlar ve çiçekler arası ilişki, tarihsel ve mekânsal perspektifle değerlendirilmekte, görsel materyal kullanımı ile konuya açıklık ve zenginlik kazandırılmaktadır. Esenler örneğinde şehir ve ağaç ilişkisi sürdürülebilirlik bağlamında ele alınarak öneriler sunulmaktadır.

Tüm bu çalışmalarla kentsel dönüşüm gerçeği bağlamında, mekânsal ve sosyal sürdürebilirlik açısından kent mekânlarının dikkatli bir biçimde değerlendirilip uygulamalara ışık tutması amaçlanmaktadır.

Diğer Yayınlar