Öneri ve Talep Formu

YETİŞKİN EĞİTİMİ MATERYALİ SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KADIN AKTİVİTE VE SPOR MERKEZİ, AİLE YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ, ESENLER MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI, BİLGİ VE HİKMET EVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL/MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1238602
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 6250 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KADIN AKTİVİTE VE SPOR MERKEZİ, AİLE YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ, ESENLER MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI, BİLGİ VE HİKMET EVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL/MALZEME ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:KADIN AKTİVİTE VE SPOR MERKEZİ, AİLE YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ, ESENLER MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI, BİLGİ VE HİKMET EVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MAL/MALZEME ALIMI İŞİ (34 KALEM – MESLEKİ EĞİTİM KURSUNA FOTOĞRAF MAKİNESİ, ROBOT, SES SİSTEMİ, DİKİŞ MAKİNESİ, OVERLOK MAKİNESİ, FIRIN, OCAK, PASTA TEŞHİR DOLABI VB. ALIMI )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ESENLER BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 2 gün içinde yer teslim yapılarak işe başlanacak olup, iş 15 gün sürecektir.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 2 GÜN İÇERİSİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.12.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ MAL MALZEME ALIMI İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.