Öneri ve Talep Formu

SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE OKULLARA SPORTİF MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1339530
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 6258 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE OKULLARA SPORTİF MALZEME ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE VE OKULLARA SPORTİF MALZEME ALIMI İŞİ (62 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İŞE BAŞLANACAK OLUP 30 GÜN İÇİNDE MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR. Belirtilen malzemeler, idare tarafından aksi belirtilmediği sürece hafta içi mesai saatlerinde teslim edilecektir. İhale konusu malzemelerin teslimi Esenler Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bildirilen yere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.12.2022 – 12:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ İHALE ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İSTEKLİ FİRMALAR BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YER ALAN MALZEMELERE İLİŞKİN NUMUNELERİ FİRMA ADI, İHALE KAYIT NUMARASI VE POZ NUMARASI GİBİ BİLGİLERİ NUMUNELERİN ÜZERİNE YAPIŞTIRARAK TARAFINA GELEN TEBLİGATTA BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE İDAREYE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. EKSİK NUMUNE İHALEDEN ELENME SEBEBİ SAYILACAKTIR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.