Öneri ve Talep Formu

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Esenler Genelindeki Park ve Yeşil Alanlarda Yapım Ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1039849
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 7208 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA YAPIM VE ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:Parklarda Tüm Alt Yapı İşleri (Sulama ve Elektrik Tesisatı, Drenaj Boruları), Tüm Üst Yapı İşlerinin Tamamı (Parke Taşı Döşemesi, Baskı Beton, Beton, Duvar İşleri, Çeşitli Demir İşleri, Ferforje Korkuluklar, Çim Ve Toprak Serimi) (257 Kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Esenler İlçesi Sınırları İle Esenler Belediyesinin Sorumluluğunda Bulunan Alanlar
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 630 (AltıYüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.12.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII.GRUP:SAHA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR VEYA PEYZAJ MİMARI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
PUANLAMA A. Değerlendirme, isteklinin “Teklif Tutarı İle Fiyat Dışı Unsurlar” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif Tutarı Puanlaması Teklif puanları; TP = (TTmin x 50) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder. A.2. Fiyat Dışı Unsurlar Puanlaması Fiyat Dışı Unsurların Puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsurların puanlamasına konu kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir SIRA NO—Tanımı—PUANLAMA 127—Makina İle Çim ve Çayır Biçilmesi—4 125—4 Lü Karışım Toprak Temini ve Serilmesi—2 128—Hazır Çim İle Çim Saha Tanzimi (Kültür Çimi)—2 131—Boyu 5 Mt’ye Kadar Olan Ağaçlarda Budama Yapılması—2 113—Emprenye Edilmiş 1.Sınıf Sert Ahşaptan Pergola, Ahşap Arkat V.B. Ahşap İmalat Yapılması—1 114—Emprenye Edilmiş 1.Sınıf Ahşaptan Oturma Duvarı Üzeri Ahşap Kaplama Yapılması—1 106—Resim Yapılması—1 257—Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. ve Moloz Nakli—1 137—Bitkisel Toprağın Temini ve Serimi (Nakliye Dahil)—1 123—Arazöz İle Çim, Fidan ve Çalıların Sulanması—1 120—Emprenye Edilmiş 1.Sınıf Sert Ahşaptan Korkuluk Yapılması—1 98—İşlenerek Dekore Edilmiş Her Çeşit Demirden Parmaklık, Korkuluk V.B.Dekoratif (Perforje) İmalat Yapılması ve Yerine Konulması—1 69—Demir Yüzeylere Korozyona Karşı İki Kat Antipas Boya Yapılması—1 211—1 İstasyonlu Kontrol Ünitesi ( 9v)—1 14—Ø 8- Ø 12 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması—1 13—Nervürlü Çelik Hasırın Yerine Konulması 1,500-3,000 Kg/M2 (3,000 Kg/M2 Dahil)—1 201—24v Selenoid Vana Bobini—1 70—Demir Yüzeylere İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya Yapılması—0,5 221—1kv Yeraltı Kablo.Kolon Ve Besleme Hattı 3*120+70 Mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1)—0,5 129—İdare Malı Çim Tohumu İle Çim Saha Tanzimi—0,5 97—Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması—0,5 229—4×16 Mm2 1kv Yeraltı Kabl.Besleme Hattı (N2xh)—0,5 251—Kırma Taş (Ocaktan) Nakli—0,5 109—Döşeme Kaplama Betonu Yüzeyinin Baskı Beton Yüzeyi Haline Getirilmesi—0,5 8—32mm’ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, Makine İle Serme, Sulama ve Sıkıştırma Yapılması—0,5 200—9v Selonoid Vana Bobini—0,5 68—Ahşap Yüzeylerin Vernikli Renkli Ahşap Koruyucu İle Verniklenmesi—0,5 246—Dekoratif Aydınlatma Direği Led Armatürü—0,5 198—9v Solenoıd Vana 1 1/2 ”—0,5 71—Lama Ve Profil Demirlerden Çeşitli Demir İşleri Yapılması ve Yerine Konulması—0,5 60—50 X 20 X 10 Cm Boyutlarında Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Bordür Döşenmesi (Pahlı, Her Renk)—0,5 16—Ø 14- Ø 28 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi ve Yerine Konulması.—0,5 90—4 Cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması —0,5 112—Kayrak Taşı İle Harç Derzli Döşeme Yapılması—0,5 126—Motorlu Tırpan İle Çim Ve Çayır Biçilmesi—0,5 107—5×15 Göz Aralıklı 50x50x1,5mm Dikmeli Fırın Boyalı Panel Çitin Temin Edilmesi Ve Montajının Yapılması (Nakliye Dahil)—0,5 117—8cm Kalınlığında Her Ebatta ve Her Renkte Kumlamalı Parke Taşı Yapılması—0,5 15—Plywood İle Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması—0,5 119—Beton Duvar Üzerine Baskı Sıva Yapılması—0,5 115—Renkli Deretaşı (Podima) Temini Ve Yerine Serilmesi—0,5 209—Rotator Sprink—0,5 224—1kv Yeraltı Kablo.Kolon ve Besleme Hattı 4*6 Mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1)—0,5 58—8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebat, Renk Ve Desende)—0,5 245—Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4″)—0,5 1—250 Dozlu Demirsiz Beton Harcı Yapılması—0,5 130—Sert Zeminlerde Yabani Ot Ve Otsu Bitkilerin Tırpanla Biçilerek Temizlenmesi—0,5 67—Pvc Ve Alüminyum Doğramaya Profil İle 4+4 Mm Kalınlıkta 12 Mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması—0,5 136—Güllerde Gençleştirme Budaması Yapılması—0,5 75—Ø 100 Mm.Pvc Drenaj Borularının Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)—0,5 82—Beton Yol Kırılması—0,5 77—Ø 150 Mm.Pvc Drenaj Borularının Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)—0,5 242—Önden Kapaklı Saç Pano (Ts En 61439-1/2 )—0,5 96—Galvanizli Borudan Düz Çit Direği İmali Ve Montajı—0,5 241—Astronomik Zaman Saati—0,5 138—İdare Malı Bitkisel Toprağın Serilmesi—0,5 92—Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı—0,5 111—Kayrak Taşı İle Harç Derzli Duvar Yapılması—0,5 134—Güllerde ve Çalılarda Çapa ve Ot Temizliği Yapılması—0,5 4—El İle Her Derinlikte Yumuşak ve Sert Toprakta Dar Derin Kazı Yapılması—0,5 133—Boyu 10-20 Mt Arasındaki Ağaçlarda Teleskopik Sepetli Araç Yardımıyla Budama Yapılması—0,5 144—Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2″)—0,5 110—Podima Çakıl Taşı İle Döşeme Yapılması—0,5 135—Formlu Ağaçlarda Özel Budama Yapılması—0,5 7—32mm’ye Kadar Kırmataş Temin Edilerek, El İle Serme, Sulama Ve Sıkıştırma Yapılması—0,5 78—Ø 200 Mm.Pvc Drenaj Borularının Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)—0,5 245—150 Watt Led Projektör—0,5 220—1kv Yeraltı Kablo.Kolon ve Besleme Hattı 3*35+16 Mm2 Nyy (Ts Iec 60502-1+A1)—0,5 121—Parklarda Çit Nebatlarına Form Verilmesi—0,5 132—Boyu 5-10 Mt Arasındaki Ağaçlarda Teleskopik Sepetli Araç Yardımıyla Budama Yapılması—0,5 167—Pn 20 Polipropilen 1/2″ Ø20/3,4 Mm Temiz Su Boruları (Bina Dışında Toprağa Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli Dahil)—0,5 36—Yan Ve Üst Kenarından Kenetlenebilen Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 Donma-Çözülme Çevrimine Dayanıklı) (2 Latalı Sistem)—0,5 Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır. Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır. Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100 Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20<=YMOS<=+%20 (YAKLAŞIK MALİYET ORANI SAYISI -%20 YE EŞİT VE BÜYÜK, YAKLAŞIK MALİYET ORANI SAYISI +%20 YE EŞİT VE KÜÇÜK) olması durumunda tabloda yer alan her bir iş kalemi için karşısında yer alan puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri -%20 <= YMOS<=+%20 (YAKLAŞIK MALİYET ORANI SAYISI -%20 YE EŞİT VE BÜYÜK, YAKLAŞIK MALİYET ORANI SAYISI +%20 YE EŞİT VE KÜÇÜK) aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan verilmeyecektir. Tabloda yer alan fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilecek iş kalemler için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı isteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır. A.3. Toplam Puan: Teklif Tutarı Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanının toplamıdır. B. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş A.3 maddesinde hesaplanan toplam puanı en yüksek istekliye ait olan tekliftir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.