Öneri ve Talep Formu

MOBİLYA, SPOR ALETLERİ VE TV MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MOBİLYA, SPOR ALETLERİ VE TV MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MOBİLYA , SPOR ALETLERİ VE TV MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/173488
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:MOBİLYA , SPOR ALETLERİ VE TV MALZEME ALIMI (30 GÜN SÜRE İLE 109 KALEM )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
c) Teslim tarihi:Yer tesliminin ardından işe başlar. 90 takvim günü sürer. TEKNİK ŞARTNAMEYE UYMAYAN MALZEME/MALZEMELER TESLİM ALINMAYACAKTIR YÜKLENİCİ, RESMİ TATİLLER VE GECE DE DÂHİL OLMAK ÜZERE BELEDİYENİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA 24 SAAT HİZMET VERMEYİ TAAHHÜT EDER. SEVK VE MONTAJ SIRASINDA DOĞABİLECEK HASARLARDAN VE BUNLARIN GİDERİLMESİNDEN YÜKLENİCİ SORUMLU OLACAKTIR. EKSİK VE HATALI SEVK EDİLDİĞİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER, YÜKLENİCİ TARAFINDAN ORİJİNALİ İLE EK BİR ÜCRET TALEP EDİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLECEKTİR. MALZEMELERİN TESLİMİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ LOKASYONLAR BELİRTİLMİŞTİR. İDARENİN, TEK TARAFLI OLARAK MALZEMELERİN TESLİM EDİLECEĞİ YERLERİ ESENLER BELEDİYE SINIRLARI DAHİLİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI SAKLIDIR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230
b) Tarihi ve saati:27.04.2021 – 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Elektirikli ve mekanik ürünlerin garanti belgeleri de ürünle birlikte teslim edilecektir.   


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.