Öneri ve Talep Formu

MEVSİMLİK ÇİÇEK VE SOĞANLI BİTKİ SATIN ALINACAKTIR

Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Esenler Genelindeki Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Mevsimlik Çiçek ve Soğanlı Bitki Alım İşi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır.  ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ikn:2024/513356
1-idarenin
a) adı:esenler belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü
b) adresi:birlik mah. m.akif inan cd. no:6-8 34230 esenler/istanbul
c) telefon ve faks numarası:2124400900 -7205 – 2124400976
ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu mal alımın

a) adı:esenler genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki alım işi
b) niteliği, türü ve miktarı:esenler genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki alım işi (10 kalem )
ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) yapılacağı/teslim edileceği yer:esenler belediyesi park ve bahçeler müdürlüğünün uygun gördüğü yerlere teslim edilecektir.
ç) süresi/teslim tarihi:sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacaktır. iş 31.12.2024 tarihinde bitecektir
d) işe başlama tarihi:sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-ihalenin

a) ihale (son teklif verme) tarih ve saati:15.05.2024 – 11:00
b) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği ihale odası

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap’tan alınır.
4.1.3. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.mevsimlik çiçek alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.
9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. diğer hususlar:

teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.