Öneri ve Talep Formu

LED EKRAN VE KİOKS SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
LED EKRAN VE KİOKS ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/223182
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 34230 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 1243 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:LED EKRAN VE KİOKS ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:LED EKRAN VE KİOKS ALIMI İŞİ (10 KALEM )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ESENLER BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR. BU İŞ 180 TAKVİM GÜNÜ SÜRECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:27.03.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. istekli; a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. maddelerinden ilgisine göre birisini sunmak zorundadadır.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
-Yüklenici, muayene ve kabul aşamasında sistemin kurulumu ve kullanımı ile ilgili tüm dokümanları ayrıca sistemde kullanılan tüm yazılımların orijinal CD’lerini bir takım olarak teslim edecektir.
-Yüklenici tarafından İdare adına düzenlenmiş, İdarenin adının yazıldığı, ürünün imalat tarihi ve özelliklerini içeren, yazılı, ıslak kaşeli garanti belgesi verilecektir.
-Garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından kaynaklı, arızalanan ve öngörülemeyen parçalar olursa Yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. (elektronik devre kartları, mekanik parçalar vb.)
-Herhangi bir arıza durumunda Yüklenici en az 8 (sekiz) saat içerisinde sisteme müdahale edecek ve en fazla 3 (üç) iş gününde arızayı giderecektir.
-Sistem bileşenleri en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
-Yüklenici, 2 (iki) senelik garanti süresi boyunca sistemin sürekli ve kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacaktır.
-Garanti süresi içinde Yüklenici ihale konusu olan tüm mal ve hizmetlere ait destek, bakım-onarım hizmetini verecektir.
-Cihazlar ve yazılım kesintisiz olarak çalışmalı ve bu çalışma düzeni firmanın bakım yükümlülüklerinde hiçbir değişikliğe neden olmamalıdır.
YEDEK PARÇA
-Yüklenici sistem ile birlikte %5 oranında yedek modül İdareye teslim edecektir.
-Yüklenici, iş kapsamında sağladığı tüm cihaz ve malzemelere garanti süresinin başlangıcından itibaren imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti ve 10 (on) yıl yedek parça temin garantisi vermelidir. Yüklenici her iki garantiyi bir taahhütname ile belgeleyecektir. Bu belgeleri ürün teslimi sırasında İdare’ye teslim edecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İHALEDEN SONRA YAPILAN TEBLİGATTA  BELİRTİLEN TARİHLERDE ESENLER BELEDİYESİBİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.
4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama CE belgesi Yüklenici, teklif ettiği ürünlere ait CE belgesini teklif zarfına ekleyecektir. Katalog, broşür vb. teknik dokümanları İstekliler teklif ettikleri ürünlerden LED ekranın ve kontrol ünitesinin teknik şartnameye uygunluğunu göstermek için, katalog, broşür vb. teknik dokümanlarını teklif zarfına ekleyeceklerdir. Yetkili satıcılık belgesi Üretici olmayan firmalar yetkili satıcı olduklarına dair ıslak imzalı yetkili satıcılık belgesini noter onaylı idareye sunacaktır. YETKİ BELGESİ Kamu Bilişim Yetki Belgesi sunulması zorunludur. YETKİ BELGESİ Yazılım Yetki Belgesi sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. LED EKRAN ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.