Öneri ve Talep Formu

Eklenme tarihi 4 Şubat 2022

ABONE OL

AFET RİSKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İLANI

Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır.

Esenler İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 4 pafta, – ada, 3219 parsel sayılı taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan İnşaat Sözleşmesini kabul etmeyen malikler Türabi BULAT ve Ümmühan ERBAŞI’ya ait arsa paylarının açık arttırma usulü ile satış oturumu 27/10/2021 Çarşamba günü saat: 10.00’da yapılmış olup ihaleye alıcı olarak 2/3 çoğunluğu sağlayan maliklerden katılım olmasına ve adı geçen maliklerin hisseleri için teklif verilmesine rağmen, teklifte bulunan maliklerin verilen süreler içerisinde satış bedellerini, arsa payları satılacak malikler adına Müdürlüğümüzce açtırılmış hesaplara yatırmamaları nedeni ile söz konusu hisselerin satışı yapılamamıştır.

21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların; Rayiç bedelin yüzde onu (%10) oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne teslim etmeleri, Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başkanlık Bedel Tespit Komisyonumuz tarafından belirlenen arsanın yaklaşık m² değeri 10.500, 00 TL (OnbinBeşyüz TürkLirası) olup; pay satışı yapılacak olan TÜRABİ BULAT isimli malikin, 8/120 hisse payının(17,50 m²) tahmin edilen tutarı 183.750,00 TL (YüzseksenüçbinYediyüzelli TürkLirası),ÜMMÜHAN ERBAŞI isimli malikin, 1/6 hisse payının(43,75 m²) tahmin edilen tutarı 459.375,00 TL (DörtyüzellidokuzbinÜçyüzyetmişbeş TürkLirası) dır.

İhale Tarihi: 23/02/2022 Saat: 10.00

İhale Yeri : Esenler Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası -1. Kat Encümen/İhale Odası (Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler/İSTANBUL)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Diğer Haberler