Öneri ve Talep Formu

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI KURU GIDA ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2022/51166
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 6305 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2022 YILI KURU GIDA ALIMI İŞİ ( 16 KALEM-292 GÜN )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:YÜKLENİCİ TARAFINDAN (CUMARTESİ-PAZAR DAHİL) İDARENİN (SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) İSTEDİĞİ YERE BELİRTİLEN MİKTARDA VE TARİHLERDE TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLANACAK OLUP İŞİN SÜRESİ 292 GÜNDÜR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230
b) Tarihi ve saati:28.02.2022 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler işyeri çalıştırma ruhsatını, işletme kayıt belgesi, ürünlerin yetkili satıcı belgelerini ihale dosyası içinde sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm gıda ürünlerinin birebir numuneleri ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Numunesi teslim edilmeyen ve numuneleri idarenin teknik şartnamesine uymayan yükleniciler ihale dışı kalacaktır. İstekliler, tedarik edilecek malların numunelerini kapalı kutuda olmak üzere ihale günü belediyemize getireceklerdir. İhale üzerinde kalan istekliye ait numune Belediyede saklı tutulacak olup, diğerleri sahiplerine iade edilecektir. ( İdare gerek gördüğü takdirde ihale kapsamında alınacak gıda ürünlerini Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005 göre Akredite olan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onaylı bir laboratuar da Türk Gıda Kodeksi ve TSE’ye uygunluk açısından analiz ettirir. Bu analizlerde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır. Ulusal veya uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.) (Gıda maddelerinin; etiket bilgileri Türk Gıda Kodeksine uygun olacak ve numune paketi ve teslimattaki gıda maddeleri Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış üretim izni, tarihi ve numarası olacaktır.Bu teknik şartnamede belirtil(e)meyen hususlar veya hükümlerinde teknolojik ve bilimsel eksiklikleri olması halinde; Gıda Maddeleri Tüzüğü, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili TSE standartları hükümleri geçerli olacaktır.)
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm gıda ürünlerinin üretim belgesi ve yetkili satıcı belgeleri ihale zarfının içinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Yüklenici firma, muhtelif gıda maddelerine ait Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış “ Gıda Üretim Sertifikası” veya işletme belgelerinin aslını veya aslından noter tasdikli suretini idareye verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRLERE YAPILMIŞ GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.