Öneri ve Talep Formu

ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIM İŞİ

ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/126497
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 7208 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MAL VE MALZEME ALIM İŞİ (119 KALEM – ÇÖP POŞETİ, ELDİVEN, KAZMA, SAKSI, YAPIŞTIRICI, TIRMIK, BOYA, VİDA, LEVHA VB. MAL VE MALZEMELER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BELİRTİLEN MALZEMELERİN TAMAMININ TEMİNİ ESENLER SINIRLARI İÇERİSİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MAKAMININ UYGUN GÖRDÜĞÜ YERE YAPILACAKTIR. NAKLİYESİ (İNDİRME, BİNDİRME)DAHİL YÜKLENİCİYE AİTTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAR. 180 GÜN İÇİNDE SONA ERER.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.03.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-İstekliler, ihale tarihinden sonra gönderilen tebliğat ile numune teslim tarihi bildirilecektir. Aşağıda yazılan malzemelerin teknik şartnameye uygun numunelerini, Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.
-Numunelerin üzerinde teklif sahibi olan isteklinin;
firma İsminin, malzemenin isminin ve sıra numarasının yazılı olduğu etiket olmalıdır.
-Birim Fiyat Cetvelinin;
SIRA NO 1, SIRA NO 2, SIRA NO 3, SIRA NO 10, SIRA NO 11, SIRA NO 14, SIRA NO 16, SIRA NO 18, SIRA NO 33, SIRA NO 34, SIRA NO 35, SIRA NO 36, SIRA NO 37, SIRA NO 38, SIRA NO 39, SIRA NO 45, SIRA NO 46, SIRA NO 50, SIRA NO 51, SIRA NO 52, SIRA NO 53, SIRA NO 54, SIRA NO 55, SIRA NO 56, SIRA NO 57, SIRA NO 58, SIRA NO 79, SIRA NO 105, SIRA NO 106, SIRA NO 107, SIRA NO 108, SIRA NO 109, SIRA NO 110, SIRA NO 114 ve SIRA NO 115 nolu toplam 35 adet malzemeden yeterli miktarda olacak şekilde.
-Yukarıda istenen bilgi ve belgeler numune teslim tutanağı ile birlikte, belirlenen tarih ve saate kadar sunulacak olup, sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması işleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. BAHÇE MALZEMESİ ALIM İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.