Öneri ve Talep Formu

ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ

ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/355160
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 -6063 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ (İŞ KISMİ TEKLİFE AÇIKTIR. 2 KISIMDAN OLUŞMAKTADIR. 1. KISIM 13 KALEM – 2. KISIM 92 KALEM – İŞİN SÜRESİ 5 AY)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAR. 5 AY SÜRE İLE DEVAM EDER.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.05.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ

-BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT BAKANLIK ONAYLI RUHSAT VE ETİKET ÖRNEĞİNİN ORİJİNALİ VEYA NOTER TASDİKLİ ÖRNEĞİ İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR. 

-GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINCA HAZIRLANMIŞ ULV VE BAHÇE PULVARİZATÖRÜ OLARAK KULLANIMINA İLİŞKİN RUHSATA SAHİP OLMALIDIR VE RUHSATIN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ İBRAZ EDİLMELİDİR.

-TAMTEST RAPORU BULUNMALIDIR RAPORUN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ İBRAZ EDİLMELİDİR.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. -KÖPEK İDRAR TESTİ KİTİ YETKİLİ SATICI BELGESİ İBRAZ EDİLMELİDİR. -BİOSİDAL ÜRÜNLERE AİT İHALEYE KATILACAK OLAN FİRMA RUHSAT SAHİBİ DEĞİL İSE 2023 YILI İÇİN GEÇERLİ YETKİLİ SATICILIK BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
2.KISIM’A (MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE SAHİPSİZ HAYVAN MÜŞAHEDE MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME VE EKİPMANLAR) TEKLİF VEREN İSTEKLİLER TÜM ÜRÜNLER İÇİN, İHALE TARİHİNDEN SONRA GELEN TEBLİGATDA BELİRTİLEN SÜREYE KADAR NUMUNE SUNMALIDIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. SAHİPSİZ HAYVAN TOPLAMA, AÇIK (PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA ZİRAİ İLAÇLAMA DÂHİL) VE KAPALI ALAN İLAÇLAMA İŞLERİNİ İÇEREN  İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.