Öneri ve Talep Formu

ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2022/506486
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 6063 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:ÇEVRE, İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN ÇEŞİTLİ MAKİNE, SARF MALZEME VE MAL ALIMI İŞİ (2 KISIMDAN OLUŞMAKTADIR. 1. KISIM 12 KALEM – 2. KISIM 88 KALEM – İŞİN SÜRESİ 5 AY)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:ESENLER BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
c) Teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 5 GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAR. 5 AY SÜRE İLE DEVAM EDER.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230
b) Tarihi ve saati:16.06.2022 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL ÜRÜN BELGESİ  (1. KISIM 1,2,3 KALEM İÇİN)

Biyolojik Larvasit;

Ürün 1200 ITU/Mg BTI (Bacillus Thuringensis İsrailensis) içerikli olmalıdır.
Ürün SC formülasyonlu olmalıdır.
Ürün Sağlık Bakanlığınca sivrisinek, similium ve tatarcık larva mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır.
Ürün etiketinde Temiz su ve fosseptik dozu bulunmalıdır.
Sivrisinek larvalarına karşı en az 10 gün etkili olmalı ve bu husus onaylı etiketinde belirtilmelidir.
150 Litre alınacaktır.

Uçkun İnsektisit;

Ürün %6,25 Cypermethrin %1,5 Tetramethrin %7,5 Tetramethrin veya %7,5 Permethrin, %2,5 Tetramethrin %10 PBO veya %20 Etofenprox , %7,5 Doğal Piretrum, %40 PBO içerikli olmalıdır.
Ürün EC formülasyonda olmalıdır.
Sivrisinek ve Karasinek uçkun mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır.
500 litre alınacaktır.

Rezidüel İnsektisit;

Ürün %10 Alphacypermethrin içerikli olmalıdır.
Ürün SC formülasyonlu olmalıdır.
Sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin rezidüel mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlı olmalıdır.
150 Litre alınacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.