Öneri ve Talep Formu

Vergiler

EMLAK VERGİSİ

Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziler emlâk vergisine tabidir.

2002 mali yılı itibari ile emlâk vergisi mükellefleri tarafından en son verilmiş bulunan emlâk vergisi beyannameleri belediyelerce muhafaza edilir ve bu kanuna göre ilgili belediyelerce yapılacak tarhiyat sırasında, bina veya araziye ilişkin olarak bu beyannamelerde yer alan bilgiler dikkate alınır.

Emlak vergi değerini tadıl eden sebeplerin (yeni bir yer satın alınması veya miras yolu ile intikal) doğması halinde mükellefin yazılı bildirimi üzerine tarh ve tahakkuk ettirilir.

(Bilgi için 4736 sayılı kanun, 4751 sayılı kanun, geçici 20 ve geçici 21 kanun)

 • Bina vergisi (Bina bildirim formu)
 • Arsa vergisi (Arsa bildirim formu)
 • Arazi vergisinden oluşur. (Arazi bildirim formu)

Bildirim ne zaman verilir?

Vergi değerini tadıl eden sebeplerin doğması halinde emlâk vergisi bildirimi verilmesi gereklidir.

 • Yeni bir yer satın alındığında,
 • Miras yolu ile intikal ettiğinde bildirim verilir.

Bildirim verilmediği zaman ne yapılır?

1319 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29. madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Emeklilere ait işlemler

 • Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam bir evi olanlar,
 • SGK, Emekli Sandığı, Bağ – Kur ve diğer sandıklardan emekli maaşı alanlar,
 • Dinlenme amacıyla kullanılan yazlıkları bulunmayanlar,
 • Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,
 • Tek meskeni olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazi olanlar emekli formunu doldurarak emekli kimlik suretini belediyemize ibraz etmeleri gereklidir.

Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için beyanname verirken:

 • Tapu ve kimlik fotokopisi,
 • İntikaller için veraset ilamı sureti,
 • Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

Oranlar

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 ve 18. maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 3030 sayılı kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 • Emlak vergisinde % 02 (meskenler binde 2, iş yerleri binde 4)
 • Arsa vergisi % 06
 • Arazi vergisi % 02’dir.

Ödeme miktarı
Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar hesaplanır.

Ceza

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (01.02.2002 itibari ile aylık % 7) 2002/3550 sayılı B.K.K.

Ödeme süresi

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.

Vergiler mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

Verginin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir.

Oranlar

2464 sayılı kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen yeniden değerlenme oranının yarısı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

Ödeme süresi

Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

Ceza

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı uygulanır.

Belgeler

 • Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,
 • Kiracılar için kira kontratı,
 • Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.EĞLENCE VERGİSİ

Eğlence Vergisi Kapsamı ve Vergi Mükellefi

2464 sayılı yasanın 17. maddesine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.

Eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler verginin sorumlusudur.

Eğlence Vergisi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası’nın 17 – 21 maddelerine göre alınmaktadır. Mükellefin yazılı müracaatına veya yoklama memurlarının tespitlerine göre tahakkuk ettirilir.

Eğlence vergisi;

 • Biletle girilen yerlerde,
 • Yerli ve yabancı film gösterimlerinden,
 • Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden,
 • Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler vb.
 • Müşterek bahislerden,
 • Biletle girilmesin zorunlu olmayan eğlence yerlerinden,
 • Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinden günlük tarife üzerinden eğlence vergisi alınır.
 • Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinin tahakkuku takip eden ayın 20. günü akşamına kadar tahakkuk ettirilerek aynı süre içerisinde tahsilatın yapılması sağlanır.

Belgeler

 • Beyanname
 • Vergi levhası
 • Çalışma ruhsat fotokopisi

İletişim: 444 00 73