Öneri ve Talep Formu

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, ilçemiz sınırları içerisinde açılmış ve açılacak olan sıhhi, gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve diğer tüm iş yerlerinin (müesseselerin) ruhsat yönünden tetkikini yapmak, ruhsatsız faaliyette bulunanlar hakkında işlem yapmak üzere belediyemizin yetkisinde olanları ruhsatlandırmak, olmayanları yetkili yerlere bildirmek, ayrıca hafta tatili kanununa tabi iş yerlerine usulü uyarınca ruhsat vermek, ruhsat vasıflarını kaybetmiş bir iş yerinin tespiti halinde ise; ruhsatlandırmadaki usul çerçevesinde tetkikini yaparak iptali için gerekli çalışmaları yapan bir birimdir.

3572 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun gereğince İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu’nca 2005/9207 sayı ile 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılmış, 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Sıhhî ve gayrisıhhî iş yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri düzenleyen bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan hiçbir iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü uyarınca yasal işlemler yapılmaktadır.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 4 ana gruba ayrılmıştır:

 • Sıhhi Müesseseler
 • Gayri Sıhhi Müesseseler
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri
 • Hafta Tatili Ruhsatları

SIHHİ MÜESSESELER
a- Sıhhi Müessese Nedir?

Sıhhi müessese; gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen iş yerleridir.

Bu bakımdan bu tür işletmelerin açılması, insanlardan ve insanların yaşadıkları yerlerden uzak olması şartına bağlı bulunmaz.

Bu anlamda; bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi iş yerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekân itibariyle sınıf ve özelliklerine göre niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te açıklanmıştır.

b- Sıhhi Müessese Açma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sıhhi nitelikte iş yerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak iş yerini veya işletmesini düzenledikten sonra, sıhhi müesseseler için yönetmelikte gösterilen formu doldurarak belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne verilecektir.

c- Sıhhi Müesseselerin Açılma Koşulları?

Yetkili merci olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne verilen başvuru formu üzerinde yapılacak incelemelerde iş yerinin özelliğine göre aşağıdaki kriterler esas alınır.

 • İnsan sağlığına zarar verilmemeli,
 • Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmemeli ve çevre kirliliğine yol açılmamalı,
 • Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemler alınmış olmalı,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler konusunda kat malikleri oy birliği ile karar almış olmalı,
 • Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesi temin edilmiş olmalı,
 • Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, iş yeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunmalı,
 • Karayolları kenarındaki iş yerleri için, karayolu trafik güvenliği yeterince sağlanmış olmalı,
 • Yangın ve patlama tehlikesinin karşı olmak üzere yapılacak güvenlikli bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler yerine getirilmiş bulunmalı,
 • Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastane ve benzeri iş yerleri, LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmamalı,
 • Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer iş yerleri; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunmalıdır.

d- Sıhhi Müesseselere İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Ne Zaman Verilir?

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı” verilir. Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz. Buna göre;

İş yerinin bulunduğu yere göre (belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında) yetkili merci tarafından açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerlerinin, bu konuda yasal yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına hemen bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde kontrol ettirilmesi gerekir.

Bu süre içinde yapılan kontrol sonucu yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı olmadığı saptanan iş yerine verilen ruhsat kesinleşir.

Bir ay içerisinde yapılan ilk kontrol ve denetimde yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun saptanması halinde ise, iş yerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

2. GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

a- Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Gayrisıhhî müessese, faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

Gayri sıhhi (sıhhi olmayan) müesseseler, faaliyette bulundukları alan itibari ile gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeni ile çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine neden olarak hayvan ve bitki gibi diğer canlılara da zarara vermektedir.

Çevre ve toplum sağlığının korunması açısından gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en aza indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esaslar ilgili mevzuatla belirlenmiştir.

b- Gayri Sıhhi Müesseselerin Açılma Koşulları:

 • İş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması,
 • Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi iş yerleri için yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması,
 • Yangın ve patlama tehlikesine karşı olmak üzere yapılacak güvenli bir elektrik tesisatı ilgili mevzuatın ön gördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması,
 • Otel, gazino, kahvehane, lokanta, pastane v.b. iş yerleri için; bunların LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması.

c. Sıhhi Müessese Açma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sıhhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler başvuru beyan formunu doldurarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvurur.

3. UMUMA AÇIK İŞ YERLERİ

a- Umuma Açık İş Yeri Nedir?

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

b- Mevzuat

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 7 “İlçe ve İlk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri” başlığının (c) fıkrasında “sıhhi iş yerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek” hükmü ile büyükşehir sınırları içerisinde bu yetkinin ilçe belediyelerince kullanılacağını tarif eder.

13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 3.7.2005 tarihinde kabul edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek ve denetlemek yetkisini belediyeleri yetkili kılmıştır.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvuru beyan formunu doldurarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvurur.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.

Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, iş yeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, resmî ve özel okul binalarından ve ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki iş yerleri aynı binada bulunamaz.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin yetkili idareye bildirilmesi şarttır. Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen iş yerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

c- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru Koşulları

 1. 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu’nun kapsamına giren gayri menkullerin kütükte bağımsız olarak bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu v.b. eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oy birliği ile karar almış bulunması,
 2. Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu, fırın gibi iş yerleri için yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması,
 3. Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, iş yeri ile iş yeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartlara haiz bulunması.

4. HAFTA TATİLİ RUHSATI

394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre Hafta Tatili Ruhsatı’na tabi iş yerlerine Hafta Tatili Ruhsatı tanzim edilmektedir. Hafta Tatili Ruhsatlarının yasa gereği her yıl 1 – 31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir. Hafta Tatili Ruhsatları, ilgili kanun gereği Meclis kararı ile verilir.

İletişim: 444 00 73