Öneri ve Talep Formu

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı Kullanma İzni (İSKAN) İçin Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Yapı ruhsatı
  • Vergi ile ilişiğinin kesildiğine dair belge
  • SGK ile ilişiğinin kesildiğine dair belge
  • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) kanal bağlantısının teknik şartlara uygun olarak yapıldığına dair belge
  • Yapı denetim şirketi ve Belediyemiz Yapı Kontrol Şefliği’nce inşaat mahallinde tutulan iş bitirme tutanağı
  • Enerji kimlik belgesi
  • Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden alınmış aplikasyon krokisi

Yukarıda sıralanan belgeler tamamlandıktan sonra belediyemizce görevlendirilen kişilere inşaat mahallinde tetkik ederek yapılan ruhsat ve eklerine, fen kurallarına uygun olarak tamamlandığının tespitine müteakip yapı kullanma izni (iskan) belgesi tanzim edilerek ilgilisine teslim edilir.

İletişim: 444 00 73