Öneri ve Talep Formu

İmar Planı Üretim

Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde;

· Dilekçe
· Tapu veya Tapu Yazısı
· 1/1000 ölçekli koordinatlı kadastral çap kadastral pafta örneği
· Parsel maliklerinin şehir plancısına vereceği vekaletname
· Şehir Plancısı Karnesi
· Teklif plandan 11 adet kopya (Üzerinde Şehir Plancıları Odası vizesi olan)
· Plan Raporu
· Jeolojik etüd raporu
· Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi
· İlgili kurum ve kuruluş görüşleri

Belgeleri gerekmektedir.