Öneri ve Talep Formu

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/733000
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2021 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ (20.000 LT KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), 800.000 LT MOTORİN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT İSTASYONU İLE OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT ALINACAK İSTASYONLAR
c) Teslim tarihi:Sözleşme ve yer tesliminin ardından 01.02.2021 tarihinde iş başlayacak 31.12.2021 tarihinde iş sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST.
b) Tarihi ve saati:25.01.2021 – 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli firma-firmalar akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan lisans belgelerini ibraz edeceklerdir.

2-İstekli firma-firmalar bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren bayilik belgesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bayi lisans belgesini de ibraz edeceklerdir.

3-Bayilerin, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan 1 (bir) senelik süre içinde herhangi bir uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.

4-Bayiler; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan en son faaliyetleri ile ilgili belgeyi de ibraz etmek zorundadırlar.

5-İstekli firma-firmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Akaryakıt ve pazarlama şirketi olduğunu ve Lisans belgelerini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Akaryakıtla ilgili olan şikâyetler sonucunda şikâyete konu aracın deposundan ve yine şikâyete konu olan akaryakıt istasyonunun akaryakıt tankından alınacak numuneler; İdarenin ve yüklenicinin yetkilileri ile birlikte bir tutanakla teslim alınacak olup her birine ilgili yakıtlardan numuneler verilecek, Ayrıca bir adet numune de bağımsız kuruluşlarda analiz edilmek üzere alınacaktır. Teklif edilen ve İdarenin istediği akaryakıtın vasıflara uygun olup olmadığının tetkiki için; İdarenin gerekli gördüğü makul zaman dilimlerinde, teslim alınan akaryakıttan numune alınarak yurt dışında veya yurt içinde ki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda analiz ettirilecektir. Yapılacak bu analizlerin masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yüklenici, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan Akaryakıt dağıtım yapma ve lisans belgelerini ibraz edecektir. Yüklenici, bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren bayilik belgesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bayi lisans belgesini ve bayisi olduğu Ana Dağıtım Şirketine ait Dağıtıcı lisansını da ihale dosyasında ibraz edecektir. Yüklenicinin, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan 1 (bir) senelik süre içinde herhangi bir uyarı veya ceza almamış olması gerekir. Yüklenici, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan en son faaliyetleri ile ilgili belgeyi de ibraz etmek zorundadır. Yüklenici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Akaryakıt ve pazarlama şirketi olduğunu kanıtlayan Lisans belgelerini ibraz edecektir. Akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulunmayan istekliler, 21.09.2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. Maddesi gereği 01.01.2011 tarihi itibariyle bünyelerinde akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulundurmaları gerekmektedir. Katılımcılar İstanbul ili Avrupa yakasında en az 1 istasyon, Anadolu yakasında en az 1istasyon sahibi olduklarını belgeleyeceklerdir. İsteklilerin, Akaryakıt istasyonlarina ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını ihale dosyasında sunmaları zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama İşleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.