Öneri ve Talep Formu

AKARYAKIT ALIMI İŞİ

ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1315131
1-İdarenin
a) Adı:ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası:2124400900 – 3122 – 2124400976
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:AKARYAKIT ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:AKARYAKIT ALIMI İŞİ (3 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ESENLER BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT İSTASYONU
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA AKARYAKIT ALIMINA, 01.01.2024 TARİHİNDE BAŞLANACAK VE 31.12.2024 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 3 TAKVİM GÜNÜ SONRASI TESLİM EDİLECEKTİR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:19.12.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ İHALE ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-Bayiler; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan en son faaliyetleri ile ilgili belgeyi de ibraz etmek zorundadırlar.

-İstekli firma-fırmalar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Akaryakıt ve pazarlama şirketi olduğunu  ve Lisans belgelerini ibraz edeceklerdir.

-Bayilerin, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan 1 (bir) senelik süre içinde herhangi  bir uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.

İLGİLİ BELGELERE YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA YER VERİLECEKTİR….

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-İstekli firma-fırmalar akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu  ise Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumundan alınan lisans belgelerini ibraz edeceklerdir. -İstekli firma-firmalar bir  akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren bayilik belgesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan bayi lisans belgesini de ibraz edeceklerdir. İLGİLİ BELGELERE YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA YER VERİLECEKTİR….
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama AKARYAKIT DAĞITIM VE SATIŞ İSTASYONU BELGESİ Akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulunmayan istekliler, 21.09.2006 tarih ve 26296 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. Maddesi gereğince bünyelerinde akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulundurmaları gerekmektedir. Katılımcılar İstanbul ili Avrupa yakasında en az 1 istasyon. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI Anadolu yakasında en az 1istasyon sahibi olduklarını belgeleyeceklerdir. İsteklilerin, Akaryakıt istasyonlarına ait İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını ihale dosyasında sunmaları zorunludur. AKARYAKIT DAĞITIM İSTASYONLARI Yüklenici Firmanın Türkiye genelinde en az 1000 adet akaryakıt dağıtım istasyonlarının olduğunu belgeleyecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.