Öneri ve Talep Formu

AĞAÇ, ÇALI, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE ÇİM TOHUMU SATIN ALINACAKTIR

AĞAÇ, ÇALI, MEVSİMLİK ÇİÇEK VE ÇİM TOHUMU SATIN ALINACAKTIR

ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ESENLER GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ, ÇALI, MEVSİMLİK ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU VB MALZEME ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2021/143369
1-İdarenin
a) Adresi:BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2124400900-7208 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:ESENLER GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ, ÇALI, MEVSİMLİK ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU VB MALZEME ALIM İŞİ (500 GÜN – 70 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:ESENLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BELİRLEDİĞİ YERLER
c) Teslim tarihi:yer teslimi yapıldıktan sonra başlar, 500 takvim günü sürer.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230
b) Tarihi ve saati:13.04.2021 – 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale tarihinden bir gün önce saat 12:00 ye kadar aşağıda yazılan bitkilerin teknik şartnameye uygun numunelerini, Esenler Belediyesi Park ve bahçeler Müdürlüğü Fidanlığına (Kemer Mah. 939. Sok. No:27 Esenler/İSTANBUL) teslim etmek zorundadır. Numunelerin üzerinde İsteklinin ismi, numunelerin Türkçe – Latince Adı, boy, çap ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu etiket olmalıdır. Birim Fiyat Cetvelinin; SIRA NO 1, SIRA NO 2, SIRA NO 3, SIRA NO 4, SIRA NO 5, SIRA NO 6, SIRA NO 7, SIRA NO 8, SIRA NO 9, SIRA NO 10, SIRA NO 11, SIRA NO 12, SIRA NO 13,SIRA NO 14, SIRA NO 15, SIRA NO 16, SIRA NO 17, SIRA NO 18, SIRA NO 19,SIRA NO 20, SIRA NO 21, SIRA NO 22, SIRA NO 23, SIRA NO 24, SIRA NO 25,SIRA NO 26, SIRA NO 27, SIRA NO 28, SIRA NO 29, SIRA NO 30, SIRA NO 31, SIRA NO 32, SIRA NO 33, SIRA NO 34, SIRA NO 39, SIRA NO 40, SIRA NO 44, SIRA NO 46, SIRA NO 47 ve SIRA NO 49 nolu toplam 40 adet bitki türleri için ve SIRA NO 64, SIRA NO 65, SIRA NO 66, SIRA NO 67, SIRA NO 68, SIRA NO 69 ve SIRA NO 70 nolu toplam 7 adet kalemlerden yeterli miktarda olacak şekilde. Numune teslim tutanağı ile birlikte yukarıda istenen bilgi ve belgeleri, istekliler ihale teklif dosyasında sunacak olup, sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. ÇİÇEK VE BİTKİ TEMİNİ İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İSTANBUL 34230 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.