Kültür Sanat

Önderlerin İzinde – Aziz Mahmud Hüdayi

Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi

16 Ekim 2021 / 11:00

Önderlerin İzinde – Aziz Mahmud Hüdayi

Yaşadığı dönemde ve sonrasında gerek eserleri gerekse sohbet, irşâd, vaaz ve nasîhatleri ile ümmet için feyiz kaynağı olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin16 Ekim Cumartesi günü kabrini ziyaret ediyoruz.

Katılım ve detaylı bilgi için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ KİMDİR?

Osmanlı dönemi İstanbul velîlerinin büyüklerinden olan Aziz Mahmud Hüdayi’ye “Hüdayi” ismi ve “Aziz” sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir. Bunu ilâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan Sensin yâ Resûlallâh diyerek kendisi de ifâde eder.

Hüdâyî Hazretleri, talebelik yıllarında ciddî bir ilim tahsîli yanında tasavvufî bir alâka ile gönül âlemini de az-çok yoğurmuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle husûsî bir şekilde ilgilenen hocası Nâzırzâde’nin muîdi olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Nâzırzâde ile birlikte muhtelif kadılık vazîfelerinde bulundu. Son olarak da Bursa’ya tâyin edildiler. Hocası başkadı, kendisi de Ferhâdiye medresesinde müderrisliğin yanında Câmi-i Atîk mahkemesinde kadı nâibi oldu.

Hüdâyî Hazretleri, üstâdı Üftâde’nin vefatından sonra Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin delâletiyle İstanbul’a yerleşti.

O’nun Üsküdar’da kurduğu dergâh, kısa zamanda her tabakadan insana hitab eden mâneviyat ve irfân mektebi hâline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alâkasını celb etti. Onları da dergâhın dervişleri arasına kattı. Husûsiyle III. Murâd Han, I. Ahmed Han, II. Genç Osman Han ve IV. Murâd Han, Hüdâyî Hazretleri’nin yakın irşâdına mazhar oldular. Hüdâyî Hazretleri, bunlardan IV. Murâd Han’ın kılıç kuşanma merâsiminde bizzat bulunmuş ve âdet olduğu üzere Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri’nin türbe-i seâdetlerinde Hazret-i Ömer’in kılıcını yeni pâdişâha bizzat kuşandırmıştır.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 yılında vefat etmiştir.

Etkinlik Türü: Kabir Ziyareti
Etkinlik Tarihi: 16 Ekim 2021, Cumartesi
Etkinlik Mekanı: Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi
Etkinlik Saati: 11:00

Diğer Etkinlikler