Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Nihat DUMAN

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

Yerel Yönetimlerin dünyadaki değişime ve gelişmelere karşı duyarsız kalmaları, bu örgütleri hantallığa sevk edebilmekte, bu nedenle herhangi bir misyon veya vizyona dayanmayan, anlık kararlar verebilen plansız, programsız, hedef ve amaçsız kuruluşlar haline gelebilmektedir. Kamu kurumlarının etkin ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak maksadıyla, değişik yönetim tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bunlardan biri olan stratejik yönetim, işletmelerin amaçlarını ve hedeflerini belirleyerek, planlı ve programlı hareket etmesini sağlamaktadır. Katılımcı, şeffaf ve kaynaklarını etkili olarak kullanan bir yerel yönetim için stratejik planın mutlaka yapılması gerekmektedir.

Dünyada yerel yönetimlerin önemi gittikçe artmaktadır. Ülkemizde de dünyadaki gelişim ve değişimlere örnek teşkil edebilecek şekilde ve yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir strateji değişimi yaşanmaktadır. 2000’li yıllar ile birlikte yapılan yasal düzenlemelerle, kamu yönetimi ve yerel yönetimler  alanında bu yönde önemli girişimler yaşanmaya başlanmıştır. Bu önemli girişimlerden biri olan stratejik planlama, Türkiye’de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformlarının müracaat ettiği bir yol olmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile yerel yönetimlerde stratejik planın yasal alt yapısı oluşturulmuş ve bu kanunlar ile tüm kamu kurumlarında olduğu gibi nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler için stratejik plan yapılması zorunlu bir hale getirilmektedir.

Günümüze kadar pek çok reforma tabi tutulan yerel yönetimlerde stratejik yönetim ve planlama uygulamasının başarı düzeyinin, ortaya konmaya çalışıldığı bu çalışmada, Esenler Belediyesi örneği incelenmiş hedefine ulaşan ve ulaşamayan projeler tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tamamlanamayan projelerdeki başarısızlığın sebepleri analiz edilerek, “stratejik yönetim ve planlama” yöntemin başarı ile uygulanabilmesine yönelik öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Diğer Yayınlar