Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

İklim Değişikliği Eylem Planı

Küreselleşme ile birlikte giderek artan nüfus, nüfus ve kentleşme hızıyla orantılı olarak enerji, ulaşım ve atık yönetimi talebi sera gazı emisyonlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bu artışın olumsuz sonuçlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede ve iklim değişikliğine uyum hususlarında ülkeler çeşitli eylem planları ortaya koymakta ve radikal adımlar atmaktadır. Bu kapsamda, gerek uluslararası gerekse de ulusal ve bölgesel düzeylerde çeşitli anlaşmalar, faaliyetler, planlamalar ve çalıştaylar oluşturulmakta, iklimle ilişkili anlaşmalara taraf olunmakta ve aynı zamanda, yine iklim ve özellikle iklim değişikliği ile ilişkili farklı ağ yapılanmaları oluşturulup, bu ağlara katılım için çeşitli kriterler belirlenmektedir. İklim değişikliğinde, kırsal alandan ziyade kentsel kesimin rolünün daha fazla olması sebebiyle de, iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum hususlarında şehirler ön plana çıkmakta ve özellikle şehir yönetimlerinin oluşturulacak politika ve stratejilerle uyumlu, uygulanabilir eylem planları ortaya koymada lider rolünde olması gerektiği açıkça görülmektedir. Bölge özelinde spesifik etkiler oluşturabilen iklim değişikliği genel olarak; küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, mevsimsel değişiklerin artması ve normalin dışında mevsimsel olayların görülmesi, sıcaklıkların artması, biyolojik çeşitliliğin (flora ve fauna) ve tarımsal ürün çeşitliliğinin azalması, kuraklık ve çölleşme, kıtlık, yoksulluğun ve göçlerin artması, sosyal ve ekonomik refahın azalması, gelir dağılımında eşitsizliklerin ve sağlık sorunlarının oluşması gibi etkilerine ve sonuçlarına önlem almaya yönelik eylemleri vatandaşlarımızla birlikte hayata geçirmemiz her şeyden önce geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında kritik öneme sahiptir.

Diğer Yayınlar