Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Ebün Necib Şeyzeri

Büyüyenay Yayınları

Nehcü’s-Sülûk fî Siyaseti’l-Mülûk – Siyaset Stratejileri

Hazırlayan: Ensar Köse

Şair, tabib, hatip, muhtesib, tarihçi, cağrafyacı ve siyaset eserleri sahibi, Ebü’n-Necîb Şeyzerî’nin kaleme aldığı Nehcü’s-Süluk fî Siyaseti’l-Müluk, Selâhaddin Eyyubî’ye devlet idaresinde rehberlik etmek amacıyla yazılmış bir eserdir.

Arap coğrafyasında oldukça meşhur olan bu eserin Anadolu topraklarına gelişi, yazılışından yaklaşık 600 yıl sonra gerçekleşmiştir. Eserin Osmanlı diline kazandırılması Naima’nın dikkat çekişiyle gerçekleşmiştir. Selâhaddin’in başarılı olmasını bu esere bağlayan Naima, Eyyubî’nin bu esere uygun davranarak ve izlediği siyasette bu eserdeki görüşlere uyarak başarılı olduğunu söyler. Nahîfî Mehmed Emin Efendi tarafından Arapçadan çevrilen eser 1788’de I. Abdülhamid’e sunulmuştur. Türk-İslâm siyasetnâme tarzının bütün özelliklerini taşıyan ve klasik siyasetnâme başyapıtlarından biri olan eser siyasetin temelinde bulunması gereken temel fikri hikmetle göstermesi bakılımdan bir çok idareciyi etkilemiş ve kılavuz olmuştur.

Diğer Şehir Kitapları