Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Tâceddin es-Sübkî

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Mu’îdü’n-Ni’am ve Mübîdü’n-Nikam: Makam ve Meslek Ahlakı

Memlükler Dönemi, Kahire-Şam bölgesinin önde gelen âlimlerinden olan Tâceddin es-Sübkî’ye (ö. 771/1370) ait Mu’îdü’n-Ni’am; hem bir nasîhatnâme ve siyâsetnâme hem de en geniş anlamıyla makam mevki sahiplerinin ve çeşitli meslek erbabının, özellikle de ulemânın toplum içindeki durumuna ışık tutan önemli bir ilim ve kültür tarihî kaynağıdır. “Dinî veya dünyevî bir nimet kişinin elinden alınsa, o kişi bu nimeti geri döndürebilmek için izleyecek bir yola sahip midir?” sorusuna Sübkî’nin verdiği bir cevap olan Mu’îdü’n-Ni’am, çeşitli idârî mevkilere sahip olanlara, belli makamlara gelmiş ulemâya ve çeşitli meslek erbabına hatasının kaynağını bulup tövbe etmesini, elindeki nimetlere şükretmesini ve son olarak Rabbine dua etmesini salık vermektedir. Eser, Harun Yılmaz ve Muhammet Enes Midilli tarafından tercüme edilmiş, Muhammed Fethi en-Nâdî tarafından yapılan Arapça neşri, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Reîsülküttâb 910 numarada kayıtlı bulunan yazma nüsha başta olmak üzere çeşitli yazma nüshalar ile mukabele edilerek yayına hazırlanmıştır.

Diğer Şehir Kitapları