Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Kent, Mekân ve Gençlik

Amaç

Atölyenin temel amacı, İstanbul’daki gençlerin kenti tecrübe ediş biçimlerini anlamaya çalışmaktır. Kent ve gençlik alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirerek İstanbul’daki gençlerin kenti nasıl algıladığı, kentsel mekânda neleri tecrübe ettiği, kentten ne tür beklentilerinin bulunduğu vb. sorulara yanıt aramak atölyenin hedefleri arasındadır.

Hedefler

Bu atölyede ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:

• İstanbul’daki gençlerin kenti tecrübe ediş biçimlerini ortaya koymak,
• Mevcut kentsel mekânların gençler tarafından nasıl algılandığını ve kullanıldığını tespit etmek,
• Gençler için ne tür kentsel mekanlara ihtiyaç duyulduğunu belirlemektir..

Önem ve Gerekçeler

Yapılan literatür taramasında, pek çok farklı disiplin tarafından çalışılan kent ve gençlik konularının, disiplinler arası bir çalışma ile ele alınması gerektiği görüldü.

Hedef Kitle

• Yerel yönetimdeki siyasetçiler,
• Yerel ve merkezi yönetimdeki bürokratlar,
• Alanda çalışan akademisyen ve araştırmacılar,
• Sosyal çalışmalarla ilgilenen STK’lar,
• Şehirle ilgili çalışma yapan kamu kurumları, kuruluşlar ve STK’lar bu atölyenin hedef kitlesidir.

Yöntem

Atölyenin iki farklı çalışma biçimiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunlar atölye toplantıları ve araştırmalardır. İki adet atölye toplantısı yapılması planlanmaktadır. İlk toplantıda katılımcılar yapacakları araştırmayı sunarak diğer araştırmacıların katkılarını alacaktır. İkinci toplantıda ise katılımcılar hazırladıkları araştırmaların sunumunu yapacaklardır. Katılımcıların her birinin saha çalışması yapması planlanmaktadır.

Uygulama Adımları

  • Atölye Toplantıları

Atölye kapsamında toplam iki adet müzakere toplantısının yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıların ilkinde atölye sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin içeriği, yöntemi, kapsam ve sınırlılıkları belirlenecektir. Ayrıca katılımcıların her birinin hazırlayacakları çalışmalara da bu toplantıda karar verilecektir. Son atölye toplantısında ise katılımcılar hazırladıkları araştırmaların sunumun yapacaklardır.

  • Araştırmaların Yapılması

Atölye katılımcıları müzakere toplantılarında belirlenen ve kendileri üzerine düşen görevleri gerek mevcut kaynaklar üzerinden gerekse saha çalışması yaparak hazırlayacaklardır.

  • Sunum Yapılması

Hazırlanan sunumlar, ilgili kurumlardan çağırılan bürokratlara, akademisyenlere, STK görevlilerine sunulacaktır.

Atölyenin Yayına Dönüştürülmesi
Atölyen çalışması tamamlandıktan sonra bir kitap olarak yayımlanması planlanmaktadır.

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Atölye sonuçlarının yaygınlaştırılması için aşağıda belirtilen çalışmaların yapılması planlanmaktadır:

• Atölye sonunda hazırlanacak kitabın Esenler Belediyesi’nin yetkilileri ile paylaşılması,
• Atölye sonunda hazırlanacak kitabın ilgili akademisyen ve STK’larla paylaşılması,
• Bir gün süren bir mini sempozyumun/atölye sunumunun yapılması.