Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Geleceğin Şehirlerinde Sorun Alanları

Amaç

Bu atölyenin temel amacı bir gelecek zaman aktörü olan insanın içinde bulunduğu mekanın onu nasıl etkileyeceğini tartışmaktır. Yakın bir gelecekte insanlığın beklemediği pek çok sorunla muhatap olacağı düşünülmektedir. Bunların en başında ise bireyselleşme, enerji sorunları ve önlenemeyen bazı yaygın hastalıkların geleceği tartışılmaktadır. Keza teknolojiye bağımlı bir yaşam ve teknolojinin insan doğası üzerindeki etkisi de işin bir başka boyutunu oluşturmaktadır.

Bahsi geçen sorunların tamamının kent yaşamı kentsel planlama ile doğrudan ilgili konular olduğu açıktır. O halde gelecekte kentlerde hangi sorunlar var olacak ve bunların üstesinden gelmek için elde neyin veya nelerin bulundurulması gerekmektedir? Teknoloji bağımlılığı insan için hangi sorunlara neden olmakta ve bizi hangi değerlerden koparmaktadır? İnsanı makineleştiren global ölçekli dönüşümün kentsel alanlardaki işleyişine dair teorik tartışmaları yapmayı amaçlamıştır.

Hedefler

Gelecekteki Kentsel Sorunlar atölyesindeki çalışmalardan beklenen temel hedef, giderek karmaşık hale gelen kentsel sorun alanlarına dair çözüm önerilerini çeşitlendirmek, muhtemel olacak olanlardan haberdar olmak ve mümkün ise doğacak olan açmazların aşılması için bir yol haritası belirlemektir.

Bu bağlamda;

  1. Akıllı kentler ya da teknoloji bağımlılığı kentleri nasıl şekillendirecektir?
  2. Enerji kullanım ve tüketimi hangi boyutlara ulaşacaktır?
  3. Tüketim alışkanlıkları hangi yöne doğru evrilecek ve neleri içerecektir?

Önem ve Gerekçeler

Geleceğin şehirlerindeki sorun alanlarının ele alınmasının temel nedeni insan oğlunun bir gelecek zaman aktörü olmasıdır. Bir başka ifade ile insanlık, kendi varlığını sahip olduğu kültür ile geleceğe taşımaktadır ve bu süreç son zamanlarda beklendiği gibi değil, teknolojik dayatmalarla beklenmeyen bir yöne doğru gitmektedir. Denilebilir ki bugünün teknik imkanları insanların beklediğinin dışında bir dönüşüme neden olmaktadırlar. İnsanlar hayatı kolaylaştırmak için teknik ürettiler ama tekniğin bizzat kendisi hayatımızın ne önemli sorunlarından birisi haline geldi.

İnsanın kendi eliyle kendi geleceğini karartmasını bilmesi onun geleceği için son derece elzem bir konudur.

Hedef Kitle

Şehirlerde yaşanabilecek olan sorunlar doğrudan her bir kentte yaşayan kişiyi ilgilendirir. Keza konu hem akademisyenleri hem de yöneticileri yakından ilgilendirmektedir.

Malum günümüz dünyasının en çarpıcı başarısı toplumsal planlama konusudur. Bu başarıyı devam ettirmenin biricik yolu da gelecek ile ilgili öngörülebilir bir vizyon sahibi olmaktır.

Yöntem

Bu atölye çalışması önce küçük bir workshop ile başlayacak ve geleceğin şehirlerinde sorun alanlarına ilişkin konu başlıkları belirlenecektir. Daha sonra söz konusu alanları çalışan bilim insanı ve akademisyenlerle iletişime geçilecek ve onlardan belirlenen konuda bir sunum yapmaları istenecektir.

Hazırlanan çalışmalar şehir düşünce merkezinde ilgili kişilerin davet edildiği bir kitleye sunulacaktır.

Tartışmaların da kaydedildiği bir ortamdan doğan fikirler ve çalışmalar bir kitap haline getirilip bastırılacaktır.

Uygulama Adımları

Atölye şu aşamalardan oluşmaktadır:

  1. Geleceğin şehirlerinde sorun alanları nelerdir çalıştayı
  2. Belirlenen konuların dağılımı
  3. Çalışmaların takibi ve toparlanması
  4. Çalışmaların sunumu ve tartışılması
  5. Elde edilen sonuçların yayına hazır bir rapor haline getirilmesi

Katılımcılar

Kişiler Alanlar
Mazhar Bağlı Sosyoloji
Sıtkı Karadeniz Antropoloji
Ertan Özensel Felsefe
Hüseyin Pala İletişim
Aslı Özbay Mimari

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Atölye sonuçları yayın haline getirilecektir.