Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Eskiler Gözüyle İstanbul

Atölye Başlığı

Tanıkların gözüyle İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Amaç

İstanbul üzerine düşünen, yazdıklarıyla, ürettikleriyle İstanbul’a değer katan, birkaç kuşaktır İstanbul’da yaşayan köklü ailelerin temsilcileriyle İstanbul’un son 100 yıllık hikayesi bağlamında kentsel dönüşümü; tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik vecheleriyle ele alarak, İstanbullular üzerinde kentteki değişimin etkilerini ortaya çıkarmak, yaşanmış tecrübelerden yola çıkarak, çevresel, kültürel ve sosyal travmaların yaşanmaması alınabilecek önlemler konusunda bir çerçeve sunmak. Kentin değişimi eski ailelerin önünden bir film şeridi gibi gelip geçmektedir. Bu bağlamda İstanbul kent yaşamındaki değişim ve yeniliklerin eski ailelerin gözünde nasıl bir algı oluşturduğunu, kentte yaşanan köklü değişiklikleri, kent, çevre, sosyoloji ve gelenek bakımından ele alacağız.

Hedefler

 • İstanbul’da yaşayan ve İstanbul için değer üreten insanların tanıklıklarıyla İstanbul’un son 100 yıllık hikayesini kayıt altına almak,
 • Kentteki dönüşümün, bu dönüşüme tanıklık eden kentliler üzerinde ne gibi sosyal, kültürel etkileri olduğunu ortaya çıkarmak,
 • Kentin dokusunu ve hafızasını korumak için eski İstanbulluların önerileri doğrultusunda kentsel çalışmaları için, İstanbul ve diğer tarihi kentlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bir perspektif ortaya koymak,
 • Görüşmeler neticesinde elde edilen bulguları, kamuoyu, akademi ve ilgili kurumlara rapor olarak sunmak.

Önem ve Gerekçeler

Yerel yönetim faaliyetlerinde planlama ve mimari uygulamalarda kentin kültürel, sosyal ve tarihi bütünlüğü göz ardı edilmekte, kent binalar ve işlevine göre bölünmüş fiziki mekandan ibaret olarak ele alınmaktadır.

Özellikle birkaç kuşaktır aynı kentte yaşayan ailelerin kentin bu denli hızlı bir şekilde dönüşmesi karşısında hissettikleri ve bu çerçevede anlatacakları kentin kültürel ve sosyal boyutlarıyla hatırlanmasını mümkün kılacaktır.

Bu açıdan yaşanmışlıkların ve kentsel dönüşüme tanıklık eden eski kentlilerin tecrübelerinin kayıt altına alınması önemlidir.

Hedef Kitle

Atölye çalışmasında görüşmeler kayıt altına alınacak ve kitap halinde neşredilecektir. Bu sayede kent üzerine düşünen akademisyenler, yazarlar ve kültür insanlarının yanı sıra, kent hakkında karar alma ve uygulama mevkiinde olan herkesin yararlanabileceği bir kaynak olacaktır.

Yöntem

Atölye kapsamında amaç kısmında belirtilen nitelikleri haiz 20 kişiyle yüz yüze görüşülerek röportajlar gerçekleştirilecek ve bu röportajlar sesli ve yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. Daha sonra edit edilerek kitap haline getirilecektir.

Uygulama Adımları

Atölye şu aşamalardan oluşacaktır.

 1. Görüşülecek isimlerin tespiti,
 2. Röportajlar,
 3. Deşifrasyon,
 4. Yayına hazırlık,
 5. Çalışmanın kitap olarak basılması.

Katılımcılar

Atölye çalışmasında yer alacak kişilerin nitelikleri ve görev tanımları şöyledir:

 1. Danışman (1 Kişi): Görüşülecek kişilerin tayini, görüşülecek kişilerle ele alınacak konuların ve sorulacak soruların tespit edilmesi, atölyenin amaç ve hedeflerine uygun yürütülmesi için gerektiğinde yönlendirmelerde bulunması için kent kültürü ve tarihi konularında uzman bir danışman görev yapacaktır.
 2. Genel koordinatör: Projenin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır.
 3. Asistan: Genel koordinatöre bağlı olarak, randevuların alınması, görüşmelerin organizasyonu, atölye süresince verilerin, kayıtların arşivlemesi işlerinden sorumlu olacaktır.
 4. Editör: Atölye çalışmasında görüşlerine başvurulacak kişilerle röportajların yapılması, edit edilmesi ve yayına hazırlık süreçlerinden sorumlu olacaktır.
 5. Deşifre: Röportajların kayıt çözümlemeleri bu alanda yetkin biri tarafından yapılacaktır.
 6. Redaktör (musahhih): Yayına hazırlık aşamasında metin kontrolü ve düzeltilmesi bir redaktör tarafından yapılacaktır.
 7. Grafik Tasarımcı: Hazırlanacak kitabın grafik tasarımı ve baskıya hazırlık işlemleri grafik tasarımcının görevi olacaktır.

Zamanlama/Zaman Planı

İŞ KALEMİ SÜRE
Randevuların alınması görüşmesi tarihlerinin belirlenmesi 2 Hafta
Röportajların yapılması (20 Kişi) Deşifrasyon 6 Hafta
Grafik tasarım ve baskı 2 Hafta
TOPLAM 10 Hafta (2,5 Ay)

Bütün süreçler, görüşme yapılacak isimler, görüşme tarihleri, görüşme raporları ve yayına hazırlık aşamaları Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ile anlık olarak paylaşılacaktır.

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Atölyenin sonuçları sunumlar ve kitap yayını şeklinde yaygınlaştırılacaktır.