Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Esenler’de Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik

Amaç

Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun daha önceki araçlarından farklı olarak kültürel çevre kavramına altlık oluşturmak üzere kültürel değerlerin çevre, bölgesel kimlik, peyzaj karakteri ve kültürel mirasın çevre boyutlarının önemi artmaktadır. Kuşaklar arası hakkaniyet arayışını işaret eden sürdürülebilir kalkınma, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi kalkınma ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” biçiminde tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirliğin potansiyel bir bileşenidir. Ortak özellikleri her ikisinin de uzun vadeli ve bütüncül olması ve aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik konularda çevrenin korunması ve sağlıklı bir biçimde yeniden üretilmesini içermeleridir. Bu bağlamda Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik atölyesi kentsel yaşamı çevreleyen ilkeler ve değerlerin altını çizere başlamakta ve Esenler kent mekanını sorunsallaştırmaktadır. Esenler ve Esenler sakinleri üzerinde yapılacak sosyal doku analizleri ile toplumsal cinsiyet ve mekan ilişkisinin çözümlenmesi ve kamusal alan odaklı analizler hedeflenmektedir. Ayrıca şehir ve ağaç ilişkisi değerlendirilerek Esenler’de kent dokusuna uyumlu güzelleştirme çalışmaları önerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Kentsel mimari mekan ve değer ilişkisini ele alan tartışma metinlerinin önerilere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Hedefler

Atölye kapsamındaki amaçlara hizmet edecek hedeflere aşağıda yer verilmektedir;

  1. Kentsel yaşam ve sürdürülebilirlik ilişkisine Esenler üzerinden dikkat çekilmesi ve bu ilişkinin açıklanması,
  2. Sürdürülebilir kentsel yaşam olgusunu gündeme taşımak ve bunu yaygın hale getirmek,
  3. Esenler’de sürdürülebilir kentsel yaşam pratiğini toplumsal cinsiyet ve kamusal alan perspektifinden değerlendirmek ve öneriler geliştirmek,
  4. Araştırma ve analizler sonunda elde edilen bulguları yayına dönüştürmek,
  5. Elde edilen sonuç bilgilerini yerel yönetim ve çalışanları ile paylaşmak.

Önem ve Gerekçeler

Esenler’de kentsel yaşam göstergeleri sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde geleceğe dönük sorunlar içerdiğinden bu atölye geliştirilmiştir. Kentsel form ve değer ilişkisi, kamusal mekan kullanımı ve kentte güzelleştirme çalışmaları ile Esenler kent kimliğini belirleme ve yönlendirme ihtiyacı görülmektedir.

Hedef Kitle

Bu atölyenin hedef kitlesi aşağıda sayılmaktadır:

  • Yerel yönetim birimlerinde çalışan kent yöneticileri ve meclis üyeleri,
  • Yerel yönetimlerde çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler,
  • Kent ve yerel yönetimler bağlamını çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler.

Yöntem

Bu atölyenin iki farklı yol ve aşama izlenecektir. Haziran ayında birinci atölye toplantısı Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik Paneli biçiminde gerçekleşecektir. Bu etkinlik ile sosyal doku analizlerinin ve güzelleştirme çalışmalarının içeriği ve yönü saptanacaktır. Ardından ekim ayında kentsel form ve değer bağlamının Esenler üzerinden tartışıldığı bir günlük akademik bir toplantı tertip edilecektir. Bu bilimsel çalışmaya on akademisyen ve araştırmacı davet edilmiştir. Bu etkinlikler sonrasında biriktirilen tartışma notları ve bilgiler üzerinde çalışılarak yayına hazırlanacaktır.

Uygulama Adımları

Bir panel, sosyal doku araştırması ve bir günlük bilimsel toplantı

Katılımcılar

Atölyede Prof. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer, Prof. Dr. Aynur Atmaca Can, Dr. Ahmet Fidan, Prof. Dr. Hüseyin Emiroğlu, Akademisyen – Yazar İrwin Cemil Schick, Fatma Yalçın, Arş. Gör. Melis Cihan aktif rol almaktadır. Bununla birlikte 7 akademisyen ve araştırmacı konuşma yapmak üzere davet edilmektedir. Atölye katılımcıları konu ekseninde bilimsel konuşma katkıları ve sosyal doku analizleri yapacaklardır.

Zamanlama/Zaman Planı

Atölyede Haziran ayında Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik Paneli için eylül ve ekim aylarında sosyal doku araştırmasının gerçekleşmesi, ekim ayında bir günlük bilimsel toplantı yapılması planlanmaktadır.  Aralık ayında atölyenin sonuç bilgileri iki kitap yayını olarak paylaşılacaktır.

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Atölyenin sonuçları sunumlar ve kitap yayını şeklinde yaygınlaştırılacaktır.