Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Esenler’de Kamusal Alan ve Kullanıcı İlişkisi

Atölye Başlığı

Esenler ’de Kamusal Alan ve Kullanıcı İlişkisi

Amaç

Kentli kullanıcıların içinde bulundukları kentsel mekânla kurdukları ilişkiler farklı olabilmektedir. Bu sebeple mevcut kentsel doku yaşlı, çocuk, kadın, erkek gibi kenti kullanan farklı gruplar açısından düşünüldüğünde kentsel mekândan beklentileri, kenti kullanım biçimleri, kentle kurdukları ilişkileri başkalaşmaktadır. Kente dair fikir ve proje üreten herkesin bu başkalaşımları doğru okumaları mekân kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaktadır. Bu atölye Esenler ilçesinde cami merkezinde kurulan kent meydanı ile mevcut camiler üzerinden kamusal odak olma işlevi ve anlamının ele alınmasını amaçlamaktadır. Böylece atölye iki alt çalışmadan oluşmaktadır.

İlk çalışmada Esenler’de Dörtyol Meydan ve yakın çevresinde, farklı kullanıcılar açısından kamusal alan örüntülerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Esenler halkının günlük yaşamlarında yoğun olarak kullandıkları, bir araya geldikleri, çeşitli sosyal-mekânsal ilişkiler kurdukları kamusal alanların başında Dörtyol Meydanı gelmektedir. Meydan her gün çeşitli kullanıcıların farklı gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın sonunda Dörtyol Meydanı ve yakın çevresindeki kamusal alan kullanımlarındaki yeni örüntülerin okunmasına çalışılacak, bu örüntülerin mekân kalitesini arttırma / azaltma potansiyelleri üzerine öneriler geliştirilecektir.

Atölyenin diğer alt çalışması Kamusal Odak Noktası Olarak Camilerin İşlevinin Geliştirilmesi kurgusuna dayanmaktadır. Esenler’de mahalle tanımlanmasında cami merkez rolü oynamakta ve yaygın bir ağa sahip bulunmaktadır. Camiyi çalışmaya değer kılan bu tespitle mevcut işlev ve anlamının tanımlanması ve olması arzu edilen, olması gereken işlevlerin tespit edilerek tartışıldığı bir çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştay akademisyenler, imamlar, cami derneği temsilcileri, muhtarlar, kaymakamlık, müftülük ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla gerçekleşecektir. Çalıştaydan süzülen bilgi notları derlenerek yayına hazırlanacaktır.

Hedefler

Atölye kapsamındaki hedeflere aşağıda yer verilmektedir;

  1. Kamusal alan kullanımlarındaki yeni örüntülerin okunmasına çalışılacaktır.
  2. Tespit edilen örüntülerin mekân kalitesini arttırma / azaltma potansiyelleri üzerine öneriler geliştirilecektir.
  3. Kamusal odak noktası olarak camilerin işlevinin sorgulanması ve mevcut ve potansiyel işlevlerin tespit edilmesine ve geliştirilmesine gayret edilecektir.
  4. Araştırma ve analizler sonunda elde edilen bulguların yayına dönüştürülmesi sağlanacaktır.
  5. Elde edilen sonuç bilgilerini yerel yönetim ve çalışanları ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Önem ve Gerekçeler

Esenler’de kentsel yaşamın dinamikleri olan mekân ve değer kavram ve göstergeleri önerilen çerçevede katılımlı boyutla çalışılarak kent kimliğini okuyabilme ve yönlendirme kazanımını sağlayabilecektir.

Hedef Kitle

Bu atölyenin hedef kitlesi aşağıda sayılmaktadır.

  • Yerel yönetim birimlerinde çalışan kent yöneticileri ve meclis üyeleri,
  • Yerel yönetimlerde çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler.

Yöntem

Bu atölyenin iki farklı yol ve aşama izlenecektir. Kasım ayında birinci atölye toplantısı Esenler’de Kamusal Alan Okumaları sonucu tertiplenen panel ile gerçekleşecektir. Bu etkinlik 11 ve 12 Kasım 2016 tarihleri kapsamında yapılacak alan çalışmasından elde edilen Dörtyol Meydanı ve yakın çevresindeki kamusal alan kullanımlarındaki yeni örüntülerin okunması, bu örüntülerin mekân kalitesini arttırma / azaltma potansiyelleri üzerine öneriler geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu çalışma Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile yapılmaktadır. 13 Kasım 2016’da atölye yürütücülerinin moderatör olduğu Esenler’de Kamusal Alan Okumaları başlıklı panel gerçekleşecektir. Ardından Esenler’de Kamusal Odak Noktası Olarak Caminin İşlevinin Geliştirilmesi temalı bir çalıştay tertip edilmiştir. 16 Kasım 2016 tarihinde çalıştay iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikler sonrasında biriktirilen tartışma notları ve bilgiler üzerinde çalışılarak yayına hazırlanacaktır.

Uygulama Adımları

Bir panel, bir çalıştay

Katılımcılar

Panelde Doç. Dr. Ebru Erdönmez Dinçer, Doç. Dr. Aynur Can yürütücülüğünde Doç. Dr. A. Nilay Evcil, Doç. Dr. Hatice Ayataç, Yrd. Doç. Dr. Şen Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Ürün Biçer Özkun’un sunumları yer alacaktır. Atölyede Ebru Erdönmez, Aynur Can, Ahmet Fidan, Hüseyin Emiroğlu, İrwin Cemil Schick, Fatma Yalçın, Melis Cihan aktif rol almaktadır. Bununla birlikte 7 akademisyen ve araştırmacı konuşma yapmak üzere davet edilmektedir. Atölye katılımcıları konu ekseninde bilimsel konuşma katkıları ve sosyal doku analizleri yapacaklardır. Çalıştay iki aşamalıdır. Sabah oturumu konunun akademisyenler ile tartışılması ile gerçekleşecektir. Atölye yürütücüleri moderatörlüğünde sürecek çalışmaya katılacak akademisyenler Prof. Dr. Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Dr. Hasan Taşçı, Doç. Dr. Ali Cançelik (Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu (İstanbul Üniversitesi)’dur. Çalıştayın öğleden sonraki oturumu akademisyenlerle birlikte Esenler ilçesinde yer alan merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılacak tartışma toplantısı ile sürecektir. Bu toplantıya belediye, kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, müftülük, cami dernekleri, muhtar ve imamlardan oluşan temsilci ve görevliler katılmaktadır.

Atölye Sonuçlarının Yaygınlaştırılması

Atölyenin sonuçları sunumlar ve kitap yayını şeklinde yaygınlaştırılacaktır.