Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi

Düşünce ve Sanat

“Sanat kavramının Batı ve İslam medeniyet tasavvurları açısından çok boyutlu olarak incelenmesi ve bu doğrultuda katılımcıların sanatsal bakış açılarının geliştirilmesi sağlanacaktır.”

Atölye Başlığı

Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Düşünce ve Sanat Atölyesi

Atölye Yürütücüsü

Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Atölye Ekibi 

Abdülkadir DEMİR, Ali CANÇELİK, Cemal BOLAT, Cihad DEMİRLİ, Cihan DİNAR, Çise KAN, Ebru Burcu YILMAZ, Ebubekir Sıddık BALCI, Esra Nur ALTUNDAĞ, Faruk FIRAT, Halit BEKİROĞLU, Hasan TAŞÇI, Hüseyin CERRAHOĞLU, Kurtuluş ÖZTÜRK, Mehmet MAZAK, Muhammed ALTINTAŞ, Mustafa YELEK, Sema BEKİROĞLU, Sema BEKİROĞLU, Sevilay ACAR, Tuğba HARPUTLU, Tuğba KARAÇORLU, Yasemin BOZKURT ÖZYALÇIN, Zeynep TUNA.

Özet

Sanat kavramının Batı ve İslam medeniyet tasavvurları açısından çok boyutlu olarak incelenmesi ve bu doğrultuda katılımcıların sanatsal bakış açılarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sanat insan hayatı boyunca, bilinçli veya bilinçsiz olarak bireyin muhatap olduğu bir olgudur. İnsanın temel yaşamsal gereksinimlerinin yanı sıra, sanatsal ihtiyaçlar da insanların manevi ve ruhsal olarak ihtiyaç duyduğu özel bir alanın ihtiyacını karşılamaktadır. Bu doğrultuda bireyin mimari, resim, müzik, edebiyat vb. alanlarındaki sanat çalışmalarını anlama, yorumlama becerisinin yanı sıra estetik ve sanatsal bakış açısı geliştirilecektir.

Prof. Dr. Sadettin Ökten koordinatörlüğünde, 15 günde bir Pazartesi günleri online veya yüz yüze ders yapılacaktır. Proje katılımcılarının da sunum yapacakları ders formatı hazırlanmıştır. Her dersin sunum ve konuşmaları metne dökülerek, proje sonunda bir kitap olarak basımı gerçekleştirilecektir. En az bir teknik gezi düzenlenecektir.

Anahtar Kelimeler

Düşünce, medeniyet, kültür, sanat, estetik

Amaç ve Hedefler

Atölye katılımcılarına şehir nedir, şehirli kimdir sorusuna cevap oluşturacak bir birikim sunmaktadır. Bunu yaparken temel kavramlar ve meselelerden hareketle geniş bir yelpaze çizmektedir. Doğu ve Batı sanatları, Osmanlı ve Cumhuriyet şiiri; sanatkârların biyografileri ve hayata bakış açıları sunulmakta ve bütüncül bir bakış açısı elde edilmesi sağlanmaktadır.

Somut olarak sunulabilecek sonuçlarının başında katılımcıların estetik bakış açısını kazanmaları, şiir üzerinden medeniyetimizin kodlarının okunması ve bilgisinin kazanılması, sanat eserleri ve  sanat literatürü ile temas halinde olmaları; yaşadıkları şehre ve muhatap oldukları sanata dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Projenin amaçlarından biri de katılımcılara kalb-i selim, akl-ı selim ve zevk-i selim vasıflarını hatırlatmak ve kazandırmaktır. Bu amaç, Türklerin ilim, sanat ve siyasette zirve noktayı yakaladıkları Osmanlı dönemine dair yapılan değerlendirmelerle sağlanmaktadır. Bu değerlendirmeler katılımcılarda, ne idik, ne olduk ve ne olabiliriz sorusunu ve arayışını sağlayacaktır. Ne idik sorusu esasların teşhis ve idrakine; ne olduk sorusu hastalıkların teşhis ve idrakine; ne olabiliriz sorusu ise tekrar kendi esaslarımızla irtibatlı şekilde zamanın şartlarına mutabık, hayata uygulanabilir değerler ve biçimlerin teşhis, idrak ve icrasına yöneltecektir.

Bu minvalde atölyenin amacı; kültürel sosyal sermayeyi artırmak, kültürel mirasımıza uygun bir sosyo kültürel yapıyı desteklemektir.

Esenler Belediyesi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi ve şehircilik ile olan irtibatı

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin şehre dair yaptığı akademik çalışmalar, ulusal ve uluslararası projelerin kurgulanmasında, şehre dair sorunlara çözüm önerileri geliştirmesinde, toplumun kendi medeniyet tasavvuru üzerinden sorunlara bir bakış açısı geliştirmesi çok önemlidir.

Bu atölye çalışması soncunda, kendi medeniyet tasavvurumuzu merkeze alan ama aynı zamanda, dünya medeniyetlerini de anlayıp, bunları yorumlayabilen, şehrin ve toplumsal yaşamın getirdiği sorunları bu bakış açısı ve getirilen bu yorumlarla çözebilen bireylerin yetiştirilmesi, ülkemiz şehirciliğine önemli bir katkı sunacaktır.

Özgün Değer

Prof. Dr. Sadettin Ökten’in, sahip olduğu bilgi birikiminin önemli ve farklı kurumlardan, farklı vazifelerdeki kişileri bir araya getirerek, sistematik bir ders şekline getirilmesi ve devamlılığın sağlanması, atölyenin özgün değeridir.

Ele alınan konular, bütüncül şekilde kültür ve medeniyet çerçevesinde ele alındığı için ilmî disiplinlerin kendi içinde ele aldıkları ve teknik boyutu aşamayan; günümüzün sorunlarına çözüm sunamayan bakış açısından farklıdır ve özgünlüğünü burada da göstermektedir.

Uygulama Faaliyetleri

  1. Düşünce ve Sanat Dersi
  2. Yapılan Derslerin Metin Haline Getirilmesi
  3. Kitap Çalışması

İş Paketi

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında on beş günde bir Pazartesi günleri atölye toplantıları düzenlenmektedir.

Yer ve Zaman

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi – Zoom

B Planı

Atölye çalışmasına ilişkin herhangi bir engel öngörülmediği için bir B planına ihtiyaç yoktur.