Öneri ve Talep Formu

Esenler Genelindeki Park ve Yeşil Alanlarda Yapım ve Onarım İşi

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ESENLER BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA YAPIM VE ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/9602
1-İdarenin
a) Adresi : BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400900 – 2124400976
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : ESENLER GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA YAPIM VE ONARIM İŞİ (122 KALEM -500 GÜN )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ESENLER İLÇESİ SINIRLARI İLE ESENLER BELEDİYESİNİN SORUMLULUĞUNDA BULUNAN ALANLAR
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ BİRLİK MH.MEHMET AKİF İNAN CAD.NO:6-8 ESENLER-İST.
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A XVIII.GRUP:SAHA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR VEYA PEYZAJ MİMARI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme, isteklinin “Teklif Tutarı İle Fiyat Dışı Unsurlar” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır.
A.1. Teklif Tutarı Puanlaması
Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarını ifade eder.
A.2. Fiyat Dışı Unsurlar Puanlaması
Fiyat Dışı Unsurların Puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait Fiyat Dışı Unsurların puanlamasına konu kalemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

SIRA NO TANIMI PUANLAMA
11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1
12 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 1
13 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 1
14 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 1
18 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 1
55 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 1
69 PARKLARDA ÇİT NEBATLARINA FORM VERİLMESİ 2
70 BİTKİSEL TOPRAĞIN 10-15 CM KALIN. SERİLMESİ 1
71 BİTKİSEL TOPRAĞIN TEMİNİ.(NAKLİYESİ DAHİL) 1
83 PARKLAR VE REFÜJLERDE TEMİZLİK YAPILMASI 3
86 PARKLARDA SERT ZEMİNLERİN SÜPÜRGE ARACI İLE SÜPÜRÜLMESİ 3
88 4 LÜ KARIŞIM TOPRAK TEMİNİ VE SERİLMESİ 1
89 MOTORLU TIRPAN İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ 1
90 MAKİNA İLE ÇİM VE ÇAYIR BİÇİLMESİ 4
91 HAZIR ÇİM İLE ÇİM SAHA TANZİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ) 2
96 ÇİÇEKLİKLİ BETON ŞEV TAŞI DÖŞENMESİ (İDARE MALI) 1
99 RESİM YAPILMASI 1
100 5×15 GÖZ ARALIKLI 50X50X1,5mm DİKMELİ FIRIN BOYALI PANEL ÇİTİN TEMİN EDİLMESİ VE MONTAJININ YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1
102 DÖŞEME KAPLAMA BETONU YÜZEYİNİN BASKI BETON YÜZEYİ HALİNE GETİRİLMESİ 2
103 KUMLAMALI BEGONİT TAŞI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ 1
106 SERT ZEMİNLERDE YABANİ OT VE OTSU BİTKİLERİN TEMİZLENMESİ 2
107 BOYU 5 MT’YE KADAR OLAN AĞAÇLARDA BUDAMA YAPILMASI 4
108 BOYU 5-10 MT ARASINDAKİ AĞAÇLARDA TELESKOPİK SEPETLİ ARAÇ YARDIMIYLA BUDAMA YAPILMASI 1
109 BOYU 10-20 MT ARASINDAKİ AĞAÇLARDA TELESKOPİK SEPETLİ ARAÇ YARDIMIYLA BUDAMA YAPILMASI 1
121 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 1
122 İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması 1

Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki fiyatının yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyet Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.
Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO)) X 100
Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20≤YMOS≤+%20 olması durumunda tabloda yer alan her bir iş kalemi için karşısında yer alan puan verilecektir.
İsteklilerin teklifleri -%20 ≤YMOS≤+%20 aralığı dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan verilmeyecektir.
Tabloda yer alan fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilecek iş kalemler için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı isteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır.
A.3. Toplam Puan: Teklif Tutarı Puanı ile Fiyat Dışı Unsur Puanının toplamıdır.
B. “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş A.3 maddesinde hesaplanan toplam puanı en yüksek istekliye ait olan tekliftir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESENLER BELEDİYESİ İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.